ZARZĄDZENIE NR 17/2020 Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

 

Z dnia 04 maja 2020 r.

w sprawie organizacji i funkcjonowania przedszkola

w związku z zagrożeniem wirusem COVID - 19 .

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz komunikatu MEN z 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z panującym na terenie kraju stanem epidemii wprowadzam w przedszkolu procedury bezpieczeństwa stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zobowiązuje się pracowników, rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki do bezwzględnego przestrzegania zapisów zawartych w w/w procedurach.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 06 maja 2020 roku.

 

Załączniki:

 

 1. Ogólna procedura organizacji i funkcjonowania przedszkola w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 2. Procedura postępowania nauczycieli i innych pracowników przedszkola w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 3. Procedura postępowania rodziców / opiekunów w związku z zagrożeniem koronawirusem.
 4. Procedura postępowania dyrektora placówki w sytuacji uzyskania informacji o zakażeniu pracownika koronawirusem.

Załącznik nr 1

 

Ogólna procedura organizacji i funkcjonowania przedszkola w związku z zagrożeniem koronawirusem.

 1. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Na jednego nauczyciela, opiekuna powinno przypadać nie więcej niż 12 podopiecznych. W związku z panującą sytuacją liczba podopiecznych przypadających na jednego nauczyciela może zostać zmniejszona po uzgodnieniu pomiędzy dyrektorem placówki, a organem prowadzącym.
 4. Ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Podczas kontaktów z osobami z zewnątrz pracownicy dbają o zachowanie dodatkowych środków ostrożności.
 5. Osoby z zewnętrz wchodzą i przebywają w przedszkolu w maseczce / innej ochronie ust i nosa.
 6. Przy wejściu do przedszkola umieszony jest płyn do dezynfekcji rąk. Zobowiązuje się wszystkich wchodzących dorosłych do korzystania z niego.
 7. O ile jest lub zajdzie taka potrzeba placówka zaopatruje pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk, których należy przestrzegać.
 9. Z dystrybutorów wody dzieci korzystają tylko pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
 10. Jeżeli dyrekcja wyrazi na to zgodę, dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
 11. W przypadku niemożności zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw lub boisku, zostanie on oznaczony taśmą ostrzegawczą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem.
 12. Pracownicy obsługi przedszkola szczególnie dbają o utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 13. W przedszkolu zostało wprowadzonych szereg procedur w związku z zagrożeniem koronawirusem, których należy bezwzględnie przestrzegać. Treść procedur jest dostępna na stronie internetowej przedszkola i wywieszona w widocznych miejscach na terenie placówki
 14. W miarę możliwości nie będzie się angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60 roku życia.
 15. W miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
  nad dziećmi.
 16. W przedszkolu wyznaczono i przygotowano pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. W pomieszczeniu tym zapewniono środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. W pomieszczeniu tym znajduje się również wykaz numerów telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

Załącznik nr 2

 

Procedura postępowania nauczycieli i innych pracowników przedszkola w związku z zagrożeniem koronawirusem.

 

Zobowiązuje się każdego nauczyciela do:

 1. Wyjaśnienia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
  i dlaczego zostały wprowadzone;
  1. Nie organizowania wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku;
  2. Usunięcia z sali przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowych zabawek;
  3.  Systematycznego dezynfekowania przyborów sportowych, które używane są podczas zajęć np. piłki, skakanki, obręcze;
  4. Co najmniej raz na godzinę wietrzenia sali, w której organizowane są i prowadzenia gimnastyki śródlekcyjnej przy otwartych oknach (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych);
  5. Zwracania uwagi, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Organizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina i daje przykład;
  6. Unikania organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 

Zobowiązuje się każdego pracownika personelu kuchennego do:

 1. Szczególnego dbania o higienę pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego;
 2. Mycia naczyń i sztućców wielorazowego użytku w zmywarce z dodatkiem detergentu
  w temperaturze min. 60OC lub je wyparzać;
 3. Częstego mycia rąk i ich dezynfekcji;
 4. Czyszczenia blatów, stołów i poręczy krzeseł stołówki po każdej grupie.

 

Zobowiązuje się każdego pracownika personelu sprzątającego do:

 

 1.  Szczególnego dbania o utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków;
 2. Bezwzględnego stosowania rękawic ochronnych;
 3. Częstego mycia rąk i ich dezynfekcji.

 

 

Załącznik nr 3

 

Procedura postępowania rodziców / opiekunów w związku z zagrożeniem koronawirusem.

 

Zobowiązuje się każdego rodzica do:

 1. Bieżącego przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, aby zapewnić jemu i innym podopiecznym odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas pobytu w placówce;
 2. Zaopatrywania swojego dziecka, (jeśli ukończyło 4 rok życia) w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki;
 3. Przyprowadzania do placówki tylko dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych;
 4. Nie posyłania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;
 5. Wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek;
 6. Regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślania, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;
 7. Zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania i stosowania go samemu, ponieważ dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Załącznik nr 4  

 

 

Procedura postępowania dyrektora placówki w sytuacji uzyskania informacji o zakażeniu pracownika koronawirusem.

 

 1. Informuje niezwłocznie (najlepiej telefonicznie) Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (PSSE) w Kraśniku o fakcie zdiagnozowania u jego pracownika wirusa.
 2. Postępuje zgodnie z informacjami, zaleceniami wydanymi przez PSSE.
 3. Informuje zatrudnione w placówce osoby o zdiagnozowanym przypadku
 4. Ustala grono osób (pracowników, podopiecznych), które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną w okresie występowania u niej objawów choroby (kaszel, gorączka, duszności).
 5. Przygotuje na potrzeby PSSE listę osób, które miały kontakt z zakażoną osobą

– lista powinna zawierać takie dane jak:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania,

- dane kontaktowe,

- opis formy kontaktu z osobą zakażoną (np. czy to była praca w tym samym pokoju, czy było to spotkanie trwające np. 5 min., kiedy doszło do kontaktu)

to PSSE oceni ryzyko wynikające z rodzaju kontaktu i zdecyduje o ewentualnym zarządzeniu kwarantanny domowej u wybranych osób.

 

 

 1. Uprzedza osoby, które znalazły się na liście przekazanej do PSSE o tym, że z osobami wytypowanymi będzie się kontaktował bezpośrednio pracownik PSSE, który wyda zalecenia kwarantanny domowej na okres min. 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną. Kwarantanna domowa obejmuje wszystkich członków rodziny.

 

 1. Zarządza profilaktycznie dezynfekcję miejsca pracy.

 

 1. Zaleca zatrudnionym u siebie osobom kontrolę stanu zdrowia, przez systematyczny pomiar temperatury lub wprowadza w placówce systematyczny pomiar temperatury ciała.

 

 1. Wprowadza w miejscu pracy szczególne wymagania sanitarne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kładzie nacisk na ich przestrzeganie przez osoby zatrudnione.

Opublikowano: 06 maja 2020 18:16

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 218

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad dystansu społecznego oraz higieny osobistej w szkole i poza nią!
Zaszyfrowany adres tej strony